Over ons

KeurMeestersApeldoorn beschikt over gecertificeerde, vakbekwame keurmeesters die zich bezig houden met het wettelijk verplicht keuren van draagbaar klimmaterieel en elektrisch handgereedschap. Wij zijn geheel onafhankelijk en hebben geen belang bij eventuele afkeuring. Indien gewenst kunnen wij voor u ter plekke kleine reparaties uitvoeren, dit gebeurt altijd in overleg.

Hoe gaat de keuring c.q. certificering in zijn werk?

Wij komen bij u op locatie voor de keuring van het materiaal. Wanneer dit (eventueel na reparatie) is goedgekeurd, ontvangt u van ons een certificaat met inspectierapport volgens de wettelijke voorschriften. Daarnaast worden alle goedgekeurde materialen voorzien van een inspectiesticker. Op deze sticker staat  aangegeven wanneer u het item opnieuw moet laten keuren.
Mocht u kiezen voor het invoeren van een registratiesysteem, dan worden alle objecten voorzien van een unieke code waardoor de traceerbaarheid wordt vergroot. Het registratiesysteem geeft u tevens inzicht in het aantal en de soort middelen waarover uw organisatie beschikt.
U wordt opgenomen in ons rapelsysteem. Dit betekent dat wij ruim op tijd weer contact met u opnemen om een nieuwe keuringsafspraak te maken.

Visuele controle door uzelf blijft natuurlijk het hele jaar door zeer belangrijk, want een inspectie is een momentopname.
Regelmatige inspectie en het plegen van onderhoud bevorderen de levensduur van uw kostbare materialen en de veiligheid van uw personeel.

Waarom keuren?

De verantwoordelijkheid van de werkgever ten opzichte van de werknemers wordt steeds groter. Tegenwoordig heeft de werkgever te maken met ingewikkelde eisen waaraan de door hem verstrekte arbeidsmiddelen moeten voldoen. Dit vloeit o.a. voort uit BW7:611 (goed werkgeverschap) en uit BW7:658(zorgplicht bescherming tegen gevaar).

Volgens het arbobesluit III, afdeling 1, artikel 3.2, is de werkgever verplicht elektrische arbeidsmiddelen, machines, trappen, ladders en rolsteigers minimaal één keer per jaar te laten controleren.
De manier om dit voor het elektrische gedeelte te doen is volgens de Nederlandse Norm 3140 (NEN 3140).
De ladders, trappen en steigers worden door middel van een visuele keuring gecontroleerd en geregistreerd. De daarbij geconstateerde gebreken dienen zo snel mogelijk te worden hersteld (NEN 2484 / 1004).
Onveilige situaties worden hiermee voorkomen.

Wat is de NEN 3140 eigenlijk?

De NEN 3140 is een omschrijving van de algemene eisen voor de veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties.
In deze norm staat vermeld wat wel en wat niet te doen.

Wat is de NEN 2484 en de NEN 2718/1004 eigenlijk?

De NEN 2484 en de NEN 2718/1004 is een omschrijving van de algemene eisen voor de veilige bedrijfsvoering omtrent werken op hoogte en veiligheidseisen die worden gesteld aan het zogenaamde draagbaar klimmaterieel en rolsteigers.

De NEN 2484 en de NEN 2718/1004 zijn (net als de NEN 3140) de Nederlandse norm. Eigenlijk een samenraapsel van een aantal punten uit de warenwet en de Europese Norm EN 131. Meestal is dit de strengste norm, hoewel zij op sommige punten weer minder voorschrijft dan de warenwet of EN 131.
Deze voorschriften zijn bedoeld als handvat voor mensen die met de arbobeleidsregels moeten werken.

In de arbobeleidsregels wordt verwezen naar de NEN 2484 en de NEN 2718/1004. Dit zijn geen bindende regels. Afwijken is toegestaan, MITS EEN ZELFDE BESCHERMINGSNIVEAU WORDT BEREIKT. KMA richt zich op de warenwet conform het besluit draagbaar klimmaterieel.

Is keuren verplicht?

Ja, keuren is verplicht. Als werkgever moet je in staat zijn een schriftelijk bewijs te overleggen, waaruit blijkt dat het arbeidsmiddel tenminste één keer per jaar gecontroleerd wordt. De beste en juridisch gezien de waterdichtste methode is om deze keuring uit te voeren conform de in de NEN 3140 gestelde voorschriften.

Wat gebeurt er als ik niet keur?

Indien er bij een arbeidsongeval letsel ontstaat, met als oorzaak een ondeugdelijk abeidsmiddel en er kan na onderzoek worden aangetoond dat de werkgever in dezen nalatig is gebleken, is deze volgens artikel 7:658 BW voor 100% aansprakelijk voor de financiële consequenties hiervan.

Wat zijn hiervan de gevolgen?

- Hoge geldelijke boetes.
- Stillegging van het werk en / of de onderneming.
- Betalen van de materiële en immateriële gevolgschade.