Algemene voorwaarden


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:

 

KMA KeurMeestersApeldoorn / KlimVeilig.nl

J. van der Waalssingel 87

7321 JN APELDOORN

Inschrijfnummer K.v.K. te APELDOORN: 51325918

-­------------------------------------------------------------

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten van KMA KeurMeestersApeldoorn / KlimVeilig.nl geves­tigd te Apeldoorn, hierna te noemen “de gebrui­ker".
 2. De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.

 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeen­gekomen.

 4. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijk­heid van de overige bepalingen onverlet.

 

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

 1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bin­dend.

 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.

 

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aan­bieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 2. Getoonde en/of verstrekte brochures, tekeningen, modellen en andere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 3. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeen­komst en de uitvoering van de overeenkomst de kostprijs van de bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is de gebrui­ker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpar­tij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.

 4. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of be­drijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na tot­standkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is de weder­partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

De gebruiker is bevoegd, ter uitvoering van hetgeen overeenge­komen is, derden in te schakelen.

 

ARTIKEL 5: LEVERING / VERRICHTE WERKZAAMHEDEN EN TERMIJNEN

 1. Levering geschiedt niet franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamhe­den moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is over­eenge­ko­men. Bij niet-tijdige levering c.q. beëindiging van de werk­zaamheden dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 3. Bij levering in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
 4. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpar­tij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
 5. Indien de wederpartij ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 6. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten, te voldoen onverlet.
 7. De gebruiker is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbeta­ling of zekerheid van hem te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

 

ARTIKEL 6: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

 1. Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan de wederpar­tij in rekening te brengen.

 2. Indien tijdens de uitvoering van de door de gebruiker aangenomen werken blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de aan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uit­voering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer het­zelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden of gemaakte kosten.

 3. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeenge­komen.

 

ARTIKEL 7: TRANSPORT

 1. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
 3. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico's behoor­lijk te verzekeren.
 4. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading c.q. lossing.
 5. Niet-geaccepteerde bestellingen c.q. leveringen worden door de gebruiker, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 5.

 

ARTIKEL 8: RECLAMES/RETOURZENDINGEN

 1.  De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief en/of begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van de gebruiker te worden gebracht. Indien aantekening op de vrachtbrief en/of begeleidingsbon niet mogelijk was of niet heeft plaatsgevonden, dient de wederpartij de gebruiker binnen 24 uur na ontvangst van de zaken op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevesti­ging ervan aan de gebruiker.
 2. Overige reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden, dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ont­vangst van de zaken of uitvoering van de werkzaamheden aan de gebruiker te worden gemeld.

 3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tevens het bepaalde in lid 8 van artikel 9 in aanmerking genomen.

 4. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.

 5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de weder­partij niet op.

 6. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

 7. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.

 8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de gebruiker de reclame gegrond verklaart.

 9. Indien de zaken na aflevering door, namens of op verzoek van de wederpartij geheel of gedeeltelijk zijn be- of ver­werkt, dan wel door de wederpartij zijn beschadigd, vervalt elk recht op reclame.

 10. In geval van terechte reclames zal de schade worden afge­wikkeld krachtens het bepaalde in artikel 9.

   

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE

 1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die de gebruiker bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.
 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering.
 4. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voor­doen, die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken – te zijner keuze – kosteloos te repareren dan wel te vervangen.
 5. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwali­teit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijk levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
 6. Indien de gebruiker in zijn aanbieding te leveren materialen opneemt, baseert de gebruiker zich voor wat betreft de gedragingen en eigenschappen van deze materialen, zoals bijvoorbeeld het al dan niet verkleuren van zonwerende materialen, op de gegevens die door de producent of de leverancier van de materialen aan de gebruiker zijn verstrekt. De gebruiker is op grond van voorgaande niet aansprakelijk voor schade te dien aanzien ontstaan.
 7. Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 8. In geval de wederpartij een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt de gebruiker de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
 9. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of be­drijf, geldt een maximale termijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken.
 10. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebrui­ker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoe­dingen van schade indien en voor zover:
 1. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;

 2. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;

 3. voormelde schade is ontstaan door fouten/onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven;

 4. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.

 

ARTIKEL 10: BETALING

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, ook indien conform artikel 5 niet kan worden geleverd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
 • zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een krediet­beperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestel­ling zal zijn vereist;
 • zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsren­te verschul­digd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maan­den aangemerkt;
 • zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal ver­schuldigd zijn 15% van de som van de hoofd­som en de vertragings­rente met een absoluut minimum van € 150,00;
 • heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen.De gebruiker zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

3. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebreke­stelling of  rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsver­plichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplich­tingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst open­staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen opde gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

ARTIKEL 11: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. De gebruiker is rechthebbende op alle rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van tekeningen, ontwerpen, constructies, software modellen, omschrijvingen / adviezen en dergelijke.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid ver­melde rechten -openbaarmaking of overdracht van gege­vens daaronder begrepen- is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.

 3. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan de gebruiker verschuldigde, komt aan de wederpartij een gebruiksrecht toe.

   

ARTIKEL 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpar­tij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtin­gen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van ver­richte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
 2. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoor­behoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbon­den, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 3. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schrif­telijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust. 

 

ARTIKEL 13: PAND/WARRANTAGE

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebrui­ker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

ARTIKEL 14: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele­stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surséance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel­schuld erkent.

 

ARTIKEL 15: OVERMACHT

 1. In geval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krach­tens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehou­den, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toere­kenbare niet-nakoming aan de zijde van de gebruiker of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehou­den. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.

 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toere­kenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstan­digheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfssto­ringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuur­verschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

  In geval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan zijn ver­plichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpar­tij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

 

ARTIKEL 16: ANNULERING EN ONTBINDING

 1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
 2. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 3. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan de gebruiker, naast vergoe­ding van ten minste 30% van de koopsom (aanneemsom), verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs.

 4. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, is de gebruiker - indien maatwerk is overeengekomen - gerechtigd de volledige koopsom in rekening te brengen, zodra een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst.

 5. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake.

 6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

   

  ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 7. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepas­sing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 8. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoeg­de Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de be­voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 9. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wette­lijk bevoegde rechter.